© ITC-Olie. Jernbanevej 8, DK-4230 Skælskør. Danmark. Tlf.: +45 3696 5554
Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser.
Følgende salgs- og leveringsbetingelser er tryk bag på vores fakturaer og er vores generelle betingelser. I øvrigt henvises til NLS 95 og Orgalima S 2000 alt efter produkttype.

Leveringsforhold:
Levering der finder sted indenfor 4 uger efter den i ordrebekræftelsen afgivne leveringstid skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering. I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner, anden force majeure eller driftshindringer hos vores leverandører eller i anden forhold, hvorover vi ikke er herre, suspenderes vor leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring.

Reklamation.
Reklamationer skal afgives skriftlig og være sælger i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse. Kvantumsreklamationer skal desuden umiddelbart efter varens modtagelse meddeles pr. telefon.

Mangler og fejl.
Såfremt der måtte være mangler ved en leverance er sælger alene forpligtet til at foretage afhjælpning med omlevering med mangelfri produkter. Bortset fra retten til omlevering, kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende og herunder navnlig ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Produktansvar.
1.   Købers undersøgelsespligt- reklamation:
Køber er forpligtet til snarest muligt at iværksætte en forsvarlig undersøgelse af den købte vare med henblik på afklaring af, om varen er i kontraktmæssig stand.
Såfremt køberen ikke snarest muligt iværksætter sådan undersøgelse, eller såfremt sådan undersøgelse ikke udføres i forsvarligt omfang eller på forsvarlig måde, skal varen anses godkendt af køber som kontraktmæssig.
Såfremt køberen ønsker at rejse mangelsindsigelser overfor sælgeren, skal sådan reklamation fremsættes umiddelbart efter køberens anførte undersøgelse af varen. Sælgeren skal dog i intet tilfælde være forpligtet til at anerkende reklamationer, der fremsættes senere end 30 dage efter købers modtagelse af varen, idet nævnte frist for mangler, som køberens førnævnte undersøgelse ikke har eller burde have afsløret (skjulte mangler), er fastsat til 6 måneder fra varens modtagelse.
Såfremt køberen i overensstemmelse med foranstående bestemmelse ønsker at reklamere, anses reklamation først at være sket ved købers skriftlige meddelelse til sælger herom indeholdende fakturanummer med dato.
Køberen er uberettiget til - uden sælgers udtrykkelige skriftlige godkendelse - returnering til sælger af varer, i relation til hvilke reklamation er fremsat.
Sælgeren skal - uden præjudice for dennes ret til at håndhæve sine rettigheder i henhold til nærværende kontrakt - herunder retten til at afvise køberens reklamationer som værende forsinket fremsat, være berettiget til at optage forhandlinger med køberen om udenretlig løsning af eventuelle opståede tvistigheder.

2.   Ansvarsbeskrivelse:
Såfremt køberen i overensstemmelse med foranstående bestemmelser har iværksat undersøgelse og reklamation rettidigt, skal sælger, såfremt manglen anerkendes, efter eget valg være forpligtet til enten at tilbagetage varen mod godtgørelse af købsprisen eller helt eller delvis at foretage omlevering eller afhjælpning af manglen og/eller yde køberen forholdsmæssigt afslag i købesummen for den af manglen på varen påførte værdiforringelse.
Såfremt sælger ønsker at foretage afhjælpning, er køber forpligtet til at give sælger den nødvendige tid og mulighed herfor, således at der kan foretages alle de efter sælgers skøn nødvendige udbedringer og erstatningsleverancer. I modsat fald frigøres sælger.
Sælger påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af uegnet eller usagkyndig anvendelse, fejlagtig montage med hensyn til indkøring fra købers eller tredjemands side, naturligt slid, fejlagtig eller forsømmelig behandling eller pleje, uegnede driftsmidler eller erstatningsmaterialer, mangelfulde indbygningsarbejder, kemiske, elektrokemiske, elektriske eller andre påvirkninger.
Sælgers erstatningspligt bortfalder endvidere, hvis der fra købers eller tredjemands side uden sælgers accept foretages reparationer eller ændringer, der står i forbindelse med den påberåbte mangel.
Køberens krav mod sælgeren i anledning af mangler skal dog i intet tilfælde overstige den fakturerede købspris for den mangelfulde vare (ekskl. told- og afgiftsbeløb).
Sælgeren er i tilfælde af mangler aldrig erstatningsansvarlig for køberens direkte eller indirekte skader eller tab, herunder drifts- og avancetab.
Sælgers ansvar i forbindelse med skader forårsaget af produktansvar er ligeledes begrænset til at udgøre et beløb maksimalt udgørende den skadevoldende vares fakturerede købspris, jf. ovenfor. Sælger hæfter herudover i videst muligt omfang i henhold til lovgivningen ikke for krav foranlediget af produktansvarsloven eller andre produktansvarsregler. Dersom der rettes krav mod sælger under påberåbelse af produktansvarsregler og dersom sælger bliver pådømt et sådanne krav, vil sælger for så vidt angår differencen mellem ovennævnte fakturerede købspris og kravet kunne rette dette differencebeløb mod køber, idet erstatningskravet mod sælger alene kan opgøres som ovenfor.
For produktansvarsskader gælder i øvrigt ovennævnte bestemmelse om at sælger under ingen omstændigheder kan ifalde ansvar for afledet tab.

NL_92 almindelige betingelser udstyr uden montage.pdf
NLM_94 almindelige betingelser udstyr med montage.pdf